KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE KANUNUN SİZE SAĞLADIĞI HAKLARINIZLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME

Vakıf olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerinizi Kanun’da belirlenen şartlara uygun olarak kaydedebildiğimizi, saklayabildiğimizi, üçüncü kişilerle paylaşabildiğimizi ve Kanun’un izin verdiği diğer şekillerde işleyebildiğimizi belirtiriz.

Bu içeriğin amacı, 6698 sayılı Kanun ve Kanun kapsamındaki haklarınızla ilgili sizleri bilgilendirmek istememizdir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMACIMIZ

6698 sayılı Kanun uyarınca kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, yaş, cinsiyet gibi kişisel verileriniz, yani özel nitelikli kişisel verileriniz dahil ilgili tüm kanun ile mevzuatlar gereğince Vakfın faaliyetinin sürdürülebilmesi, yürütülmesi, geliştirilmesi, iyileştirilmesi, gerçek kişilerin hukuki güvenliğinin sağlanması, Vakıf tarafından gerekli çalışmaların yapılması, faaliyetin kesintisiz yürütülebilmesi için kişisel verileriniz işlenmekte ve amacına uygun/kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen süreler boyunca saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEMLE TOPLUYORUZ?

Kişisel verileriniz online bağış yapılması sırasında doldurulan formda girilen kişisel veriler ile etkinliklerde yer alan fotoğraflar faaliyetimiz gereğince ve kanundaki temel ilkelere, kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, elektronik ortamda yahut sözlü veya yazılı olarak toplanabilmektedir.

6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİ GEREĞİNCE HAKLARINIZ

Vakfımıza başvurarak kişisel verilerinizin:
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı 6698 sayılı kanunun yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanabilirsiniz. Haklarınızı kullanmak için talebinizi yazılı olarak Vakfımıza iletmeniz gereklidir. Vakfımıza yazılı başvuruda bulunurken kimlik bilgileriniz ile hangi hakkınızı kullanmak istediğinizi açıklayarak www.copunesahipcik.org adresindeki formu doldurmanız gerekli olup, formun imzalı bir nüshasını da Vakfımızın adresi olan Bayar Caddesi, Gülbahar Sokak, KVK Plaza, No: 14, Kozyatağı-Kadıköy/İstanbul adresine teslim edebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

İlgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler Vakfın o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak işlenmesi gerektiği süre kadar saklanmaktadır.

Başvuru Formu (KVKK)